Algemene Voorwaarden i-Linked Consultancy BV

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Overeenkomsten of eventuele andere rechtshandelingen tussen i-Linked Consultancy BV, KvK nummer 76965708, gevestigd te Woerden (3447GW) aan de Pelmolenlaan 19, hierna te noemen “i-Linked”, en Opdrachtgever, of zijn/haar rechtsopvolger.

1.2       De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3       Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van i‐Linked zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Schriftelijke afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van i-Linked gelden niet per definitie voor toekomstige Overeenkomsten.

1.4       Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene

Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

1.5       De Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe voorwaarden geacht te gelden.

1.6       i-Linked is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te

vullen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden

van i-Linked van eerdere datum.

1.7       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene

Voorwaarden of gesloten Overeenkomst geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

1.8       Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig in stand. Partijen zullen in dat geval overleg hebben om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2: Definities

2.1       Bemiddeling ZZP: de Overeenkomst waarbij i-Linked een ZZP’er, in het kader van           diens uitoefening van zijn bedrijf of beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.

2.2       Detachering: Overeenkomst van opdracht waarbij de gedetacheerde door i‐Linked ter

beschikking wordt gesteld van de Opdrachtgever om krachtens een door deze aan i‐Linked verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever.

2.3       Detavast constructie: detachering waarbij de Gedetacheerde na een ter beschikking stelling van 1800 gewerkte uren kosteloos in dienst treedt van Opdrachtgever.

2.4       Dienst: de prestatie(s) zoals omschreven in de tussen i-Linked en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

2.5       Gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die in dienst van i-Linked werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever.

2.6       Gelieerde onderneming: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die direct dan wel indirect, verbonden is aan de Opdrachtgever. In ieder geval worden hier onder verstaan: vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan en/of waarmee Opdrachtgever gezamenlijk in een combinatie optreedt.

2.7       Kandidaat: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door i-Linked aan de Opdrachtgever wordt gepresenteerd.

2.8       Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door i-Linked

Gedetacheerden ter beschikking worden gesteld en onder wiens leiding en toezicht, anders dan krachtens een met de Opdrachtgever gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid wordt verricht.

2.9       Opdrachtgevertarief: het bedrag dat i-Linked aan de Opdrachtgever per uur in

rekening brengt voor Gedetacheerde of ZZP’er, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

2.10     Overeenkomst: de afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan i-Linked Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

2.11     ZZP’er: de Kandidaat die door tussenkomst van i-Linked, op basis van een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst tussen i-Linked en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Diensten door i-Linked aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

3.2       De Overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de schriftelijke bevestiging (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever of Gedetacheerde of ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.

3.3       Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden of binnen acht dagen na het versturen van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de bevestiging geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

3.4       De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de

noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden Overeengekomen (en vastgelegd) in een schriftelijke (driepartijen) Overeenkomst.

3.5       De Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Tussen Opdrachtgever en Gedetacheerde bestaat geen arbeidsovereenkomst.

3.6       De Bemiddeling van ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel van zijn beroep, middels tussenkomst van i-Linked. Tussen Opdrachtgever en ZZP’er bestaat geen arbeidsverhouding.

3.7       i-Linked zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen,

Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

4.1       De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor nakoming van haar wettelijke verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, arbeidstijden en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen waaronder artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende.

4.2       De Opdrachtgever zal zich inspannen om Gedetacheerde of ZZP’er zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van hem/haar kan worden verlangd.

4.3       Indien de Gedetacheerde of ZZP’er een bedrijfsongeval of een beroepsziekte

overkomt, zal de Opdrachtgever, naast de wettelijke vereisten, onverwijld zorgdragen dat daarvan een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt met de toedracht van het ongeval en in hoeverre dit het gevolg is van het treffen van onvoldoende maatregelen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert i-Linked zo spoedig mogelijk over het

bedrijfsongeval of de beroepsziekte en verstrekt een kopie van de opgestelde rapportage.

4.4       Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van i-Linked niet toegestaan de Gedetacheerde of ZZP’er aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden.

4.5       Het is Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde of ZZP’er zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Linked buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De Opdrachtgever dient de Kandidaat onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra i‐Linked haar toestemming aan de Opdrachtgever intrekt.

4.6       Indien Opdrachtgever toestemming heeft de Gedetacheerde of ZZP’er

werkzaamheden te laten verrichten buiten Nederland/Europa, is Opdrachtgever

gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen

waarin de Gedetacheerde of ZZP’er schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de

werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde of ZZP’er, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt.

4.7       Als Opdrachtgever van de overeengekomen werkzaamheden wenst af te wijken gedurende de Opdracht, geschiedt dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van i-Linked.

4.8       Opdrachtgever is verplicht op eigen initiatief dan wel op eerste verzoek van i-Linked onverwijld mededeling te doen en alle noodzakelijke bescheiden te verstrekken aan haar indien er problemen ontstaan en/of in geval van mogelijke conflictsituaties tussen Opdrachtgever en Gedetacheerde of ZZP’er en alle andere mogelijke situaties of feiten welke al dan niet direct aanleiding kunnen zijn tot het beëindigen van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of i-Linked. Opdrachtgever en i-Linked zullen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden.

4.9       Opdrachtgever stelt alles in het werk om datgene te doen en/of datgene na te laten dat in de visie van i-Linked noodzakelijk is om de Gedetacheerde op de juiste wijze te laten functioneren dan wel om i-Linked over een deugdelijk dossier te laten beschikken.

Artikel 5: Uren-rapportages

5.1       De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren correct en tijdig door Gedetacheerde of ZZP’er zijn ingevoerd in de daarvoor bestemde uren- rapportages en accordeert deze rapportages onverwijld voor akkoord.

5.2       Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de

verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.

5.3       De door Gedetacheerde of ZZP’er ingeleverde uren-rapportage heeft bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

5.4       Indien de uren-rapportage onjuistheden bevat of indien de uren-rapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van i-Linked en/of derden.

5.5       Indien Opdrachtgever weigert de uren-rapportage van Gedetacheerde of ZZP’er te accorderen en/of niet binnen veertien dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een ‐ naar zijn mening correct ingevulde – uren-rapportage aan i-Linked verstrekt, heeft i-Linked het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, Overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde of ZZP, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van Gedetacheerde.

5.6       Indien i-Linked de aan haar ter beschikking gestelde uren-rapportages betwist, is de

Opdrachtgever gehouden i-Linked op verzoek inzage te geven in haar administratie. Indien iLinked en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een uren-rapportage door i-Linked geen overeenstemming weten te bereiken, zal i-Linked gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 6: Tarieven en betalingen

6.1       De door Opdrachtgever aan i-Linked (of aan het door haar ingeschakelde Payrollbedrijf) verschuldigde vergoeding zal worden berekend op basis van de door de Gedetacheerde of ZZP’er gewerkte uren zoals vermeld in de uren-rapportages die door de Opdrachtgever zijn geaccordeerd, vermenigvuldigd met het door i-Linked gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen.

6.2       Van het Opdrachtgeverstarief zijn niet gewerkte uren als gevolg van algemeen erkende vakantie‐ en verlofdagen genoten door Gedetacheerde of ZZP’er of ziekte van Gedetacheerde of ZZP’er, uitgesloten.

6.3       Alle door i-Linked gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4       Het uurtarief is onder andere gebaseerd op de informatie over de werkzaamheden die Opdrachtgever heeft gegeven. Als blijkt dat aan de werkzaamheden een hoger uurtarief gekoppeld is, dan zal i-Linked het uurtarief corrigeren en is de Opdrachtgever dit vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangepast aan haar verschuldigd.

6.5       i-Linked is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken: wijziging als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift van beloning of arbeidsvoorwaarden van de ingezette Kandidaat, wijziging van de fiscale wetgeving, wijziging van sociale lasten en premies, invoering van een algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel

hierin. I-Linked is gerechtigd om jaarlijks met ingang van 1 januari de tarieven van lopende Overeenkomsten te verhogen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.6       Betalingen geschieden door Opdrachtgever aan i‐Linked binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Uitsluitend rechtstreekse betalingen zonder enige verrekening aan i‐Linked werken voor de Opdrachtgever bevrijdend.

6.7       Eventuele bezwaren over de factuur moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij i‐Linked kenbaar zijn gemaakt, op straffe van verval van het recht van betwisting. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

6.8       In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening een vertragingsrente van 1% per maand aan i-Linked verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, dan wordt die rente gerekend, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die i-Linked moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van i-Linked te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,00.

Artikel 7: Overname (verbod) Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er

7.1       Indien de Opdrachtgever (Detavast constructies uitgezonderd) met een hem door i‐Linked ter beschikking gestelde of nog te stellen Gedetacheerde of ZZP’er rechtstreeks een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dan wel op grond van een andersoortige Overeenkomst werkzaamheden wenst te laten verrichten, stelt hij i-Linked daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken.

7.2       Het is Opdrachtgever verboden om gedurende een periode van 12 maanden nadat een Kandidaat die door i-Linked aan haar is voorgesteld zonder dat er uiteindelijk een

Overeenkomst tot stand is gekomen, deze Kandidaat in dienst te nemen of zonder

tussenkomst van i-Linked, direct of indirect via een derde partij, werkzaamheden te laten verrichten voor, adviezen te laten verstrekken aan en/of betrokken te laten zijn bij Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

7.3       Het is Opdrachtgever verboden om de Gedetacheerde of ZZP’er gedurende de looptijd van de Overeenkomst, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde of ZZP’er in dienst te nemen of zonder de tussenkomst van i-Linked, al dan niet direct of indirect via een derde partij, werkzaamheden te laten verrichten voor, adviezen te laten verstrekken aan en/of betrokken te laten zijn bij Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

7.4       Opdrachtgever is bij overtreding van het tweede en derde lid van dit artikel een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van twaalf bruto-maandsalarissen, zoals begroot door i-Linked en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 30.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van volledige schadevergoeding onverlet.

7.5       Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan i-Linked toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de Overeenkomst, met Gedetacheerde of ZZP’er een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige Overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst en het aantal gewerkte uren en bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 1800 uren en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen i-Linked en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs.

7.6       Bij Overeenkomst kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.

Artikel 8: Identificatie, geheimhouding en persoonsgegevens

8.1       De Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Gedetacheerde diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De Opdrachtgever richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de Gedetacheerde kan worden aangetoond.

8.2       Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door i-Linked of door haar ingeschakelde derde aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Zoekopdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot deze informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Linked aan derden bekend te maken.

8.3       Opdrachtgever is gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te

treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.

8.4       Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan i-Linked te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.

8.5       Geheimhouding geldt niet indien aangetoond wordt dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting, of reeds in het bezit is van de betrokken partij, ofwel wettig wordt verkregen door die partij van een derde.

8.6       Onder geheimhouding valt niet het vermelden door i-Linked van namen van Opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken te vermelden op zijn website, in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van i‐Linked.

8.7       Indien i-Linked volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht

vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden te verstrekken zonder zich daarbij te kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is i-Linked niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

8.8       i-Linked verstrekt enkel persoonsgegevens indien in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonsgegevens van een Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er in verband met de terbeschikkingstelling in overeenstemming met de AVG verwerken. Opdrachtgever zal de Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er op de hoogte brengen van eventueel van hem geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

8.9       Overtreding van eerste tot en met het derde artikellid maakt dat de Opdrachtgever aan i-Linked per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van i‐Linked om de volledig door hen geleden schade op Opdrachtgever te verhalen. Ingeval van einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

Artikel 9: Inspanningsverplichting, aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1       i-Linked is gehouden zich in te spannen de door haar te verrichten diensten naar

beste inzicht en vermogen, Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.

9.2       In geval van ziekte korter dan acht weken van Gedetacheerde of ZZP’er, is i‐Linked niet gehouden voor vervanging zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en i-Linked met elkaar in overleg over de vervanging van de Gedetacheerde of ZZP’er, i-Linked heeft hierbij een inspanningsverplichting.

9.3       i‐Linked sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde/ZZP’er lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed opdrachtgeverschap daar tevens onder valt.

9.4       i-Linked sluit jegens Opdrachtgever iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde/ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.

9.5       De aansprakelijkheid van i‐Linked is in ieder geval beperkt tot het in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Overeenkomst voor het aantal overeengekomen uren en duur, tot een maximum van drie maanden. Het door i-Linked maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

9.6       Aansprakelijkheid van i‐Linked voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

9.7       Voor zover nakoming of herstel nog mogelijk is, kan i‐Linked pas aansprakelijk zijn, nadat de Opdrachtgever haar eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en in de gelegenheid heeft gesteld een eventuele tekortkoming te herstellen.

9.8       Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in bovenbedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij i-Linked, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

9.9       Opdrachtgever is gehouden i-Linked nadrukkelijk te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel of klanten van Opdrachtgever, Gedetacheerde, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, tot vergoeding van (beweerdelijke) schade uit welke hoofde dan ook, in of buiten rechten, de eventuele kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, waarvoor de aansprakelijkheid van i‐Linked in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

9.10     Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen vorderingen als genoemd onder 9.8.

Artikel 10: Overmacht

10.1     Ingeval van overmacht van i‐Linked zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.

10.2     Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan. i-Linked is bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

10.3     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van i-Linked onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van i-Linked kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben           voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het

Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van       elektriciteitsvoorzieningen van i-Linked.

10.4     Zodra zich bij i-Linked een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

10.5     i‐Linked is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11: Duur, opschorting en beëindiging Overeenkomst

11.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

11.2     De Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:

a: óf voor een vaste periode;

b: óf voor een bepaalbare periode zoals in geval van een project;

c: óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De

Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

11.3     Indien de einddatum van de bepaalbare periode aan Opdrachtgever bekend is, informeert zij dit i-Linked schriftelijk direct, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen.

11.4     Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.5     Opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de Opdrachtgever en i-Linked overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

11.6     Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan i-Linked zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;

b. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen veertien dagen na beslaglegging is opgeheven;

c. Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst;

d. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van i‐Linked of door i-Linked ingeschakelde derde binnen de overeengekomen termijn;

e. Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;

f. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

11.7     In de situaties zoals omschreven in het vorige lid (5) van dit artikel, heeft i‐Linked het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

a. de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde of ZZP’er onmiddellijk terug te trekken (en elders te plaatsen), totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens i-Linked is nagekomen.

b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

c. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan i-Linked verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;

d. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen. bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand.

11.8     Een ontbinding, opschorting of opzegging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door iLinked laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. i-Linked is in deze gevallen nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

11.9     Het is i-Linked te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te  cederen.

11.10   Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan i-Linked om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt beëindigd dan wel wordt ontbonden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1     Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met i‐Linked, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.2.    Geschillen uit of naar aanleiding van door i-Linked verstrekte aanbiedingen en/of gesloten Overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen

Artikel 13: Detavast-constructie

13.1     Bij de Detavast-constructie heeft de terbeschikkingstelling van de Gedetacheerde aan

Opdrachtgever tot doel een totstandkoming van een permanente aanstelling van de

Gedetacheerde bij de Opdrachtgever na een detacheringperiode van 1800 uur tegen een overeengekomen uurtarief.

13.2     De Opdrachtgever heeft het recht de Gedetacheerde in dienst te nemen zonder een

overnamesom verschuldigd te zijn.

13.3     De periode van 1800 uur heeft betrekking op gewerkte uren voor de Opdrachtgever.

Opgenomen vakantie- en/of ziektedagen of anderszins niet voor Opdrachtgever gewerkte dagen, vallen hier niet onder.

Artikel 14: Bemiddeling ZZP

14.1     Door een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven i-Linked, de ZZP’er en Opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of Overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat i-Linked noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.

14.2     In aanvulling op artikel 11 eindigt de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van rechtswege, wanneer de Overeenkomst tussen i‐Linked en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. i‐ Linked is niet schadeplichtig. i‐Linked zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen.